Delivery Time: 1-10 Minutes

Sample

IMEI: 3573650xxxxxxx
GSMA Status: Clean
IMEI: 357218092xxxxx
GSMA Status: Blocked